คณะจัดทำ

posted on 15 Jan 2009 19:22 by socialthebest

 

 

งานวิจัยเรื่องเวลา ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์

ได้รับการสนับสนุนจาก

อาจารย์ ปรางค์สุวรรณ ศักดิ์โสภณกุล

 

จัดทำโดย

 

ดนยารัตน์ บุญญะฐี เลขที่ 11


ธนิดา พูลกำลัง  เลขที่ 14


ธิดา เจริญวรรณยิ่ง เลขที่ 17


ภัสสรา พชรพลชัย เลขที่ 27


ศิริมาส โฆษะบดี  เลขที่ 32


สุดปรารถนา ใจรักษ์พงศ์ เลขที่ 34


ชั้นมัธยมศึกษา

 

 ม.6.14

 

edit @ 15 Jan 2009 21:33:43 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

Comment

Comment:

Tweet