การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

 

 

ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยแบ่งกว้างๆ ได้เป็น 2 สมัย คือ          

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์    เป็นสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีการใช้ตัวอักษรบันทึกบอกล่าเรื่องราว

 

การศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีเป็นหลัก

 

สมัยประวัติศาสตร์ 

 เป็นสมัยที่มนุษย์ในสังคมนั้นใช้ตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวทั้งนี้ การมีตัวอักษรใช้ในแต่ละสังคม

 

 

จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันขึ้นอยู่กับพัฒนาการของสังคมนั้นๆ

 

     ยุคหิน  

(Stone  Age)
 

 

 

 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

 ยุคหินเก่า  ( Paleolithic  Period หรือ Old  Stone Age) 500,000-10,000  ปีมาแล้ว ใช้เครื่องมือหิน

 

กะเทาะที่ ทำหยาบๆ  อาศัยตามถ้ำและเพิงผา  ล่าสัตว์ เก็บพืชผัก    ผลไม้เป็นอาหาร  ยังไม่มีการตั้ง

ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง

ยุคหินกลาง  (Mesolithic  Period หรือ Middle  Stone Age ) ระหว่างประมาณ 10,000-6,000 ปีมา

 

แล้ว  มนุษย์ยุคนี้ใช้ เครื่องมือหิน