หลักฐานทางประวัติศาสตร์

posted on 13 Jan 2009 21:24 by socialthebest

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย            

1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ตำนาน เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีที่มา มาจากการบอกเล่าสืบต่อกันมานาน แล้วจึงรวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง เมื่อนำมาใช้จะต้องพยายามแยกแยะเอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ออกมา


 

ต้นฉบับตำนานพงศาวดารเมืองสกลนคร
ฉบับพระยาประจันตประเทศธานี ( โง่นคำ )

 

 

จารึก เป็นหลักฐานประเภทที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นการบันทึกเรื่องเรื่องบนไว้บนวัสดุที่มีความคงทนถาวร เช่น แผ่นศิลา โลหะ นับว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น นักประวัติศาสตร์จึงให้ความสำคัญแก่หลักฐานประเภทนี้มาก ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของรัฐหรือเมืองโบราณ

   

ศิลาจารึกหลักที่ 1 

 

พระราชพงศาวดาร เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ พระราชพงศาวดาร ที่นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่า มีข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุด เช่น พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ เขียนในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

รูปแบบพงศาวดาร 

จดหมายเหตุ คล้ายกับพระราชพงศาวดารและเป็นบันทึกร่วมสมัย จึงให้ความถูกต้องในเรื่องเวลา และถือเป็นหลักฐานชั้นต้น แบ่งเป็นหลายประเภทเช่นจดหมายเหตุของหลวง จดหมายเหตุโหรจดหมายเหตุของชาวต่างชาติ 

เอกสารราชการที่เป็นเรื่องการปกครอง  เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการด้านการปกครอง  เท่าที่หลงเหลือปัจจุบันได้ถูกเก็บไว้ที่ สำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาเช่น - ใบบอก คือ รายงานจากหัวเมืองมาส่วนกลาง   - สารตรา คือ หนังสือของเสนาบดีไปถึงเจ้าเมือง  - ศุภอักษร คือ หนังสือจากเจ้าเมืองประเทศราช  - หนังสือราชการระหว่างกระทรวง กรม กองต่างๆ  - รายงานการประชุม  

 

บันทึกของบุคคลและจดหมายส่วนตัว - บันทึกของบุคคล  หมายถึง บันทึกเหตุการณ์ในอดีตที่ผู้บันทึกมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย- จดหมายส่วนตัว เป็นจดหมายที่ทำให้รู้จักอัธยาศัยของผู้เขียน ซึ้งมักจะแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงออกมาซึ่งจะหาได้ยากในหลักฐานประเภทอื่น เช่น ไกลบ้าน

 

ชีวประวัติ    เป็นหนังสือที่เล่าประวัติชีวิตและผลงานของบุคคล ตลอดจนเหตุการณ์และคามเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของบุคคลนั้น  

กฎหมาย                              

เป็นหลักฐานชั้นต้นที่ช่วยไห้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อรัฐและระหว่างพลเมืองด้วยกันเอง  

 

วรรณกรรม                                                                    

 แม้วรรณกรรมเป็นเรื่องราวที่ผู้แต่งจินตนาการขึ้นแต่ก็อาจแทรกข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไว้ เช่น ลิลิตยวนพ่าย  

หนังสือพิมพ์ ประวัติศาสตร์นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยทางประวัติศาสตร์    - ประวัติศาสตร์นิพนธ์   คือ งานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่นักประวัติศาสตร์หรือนักวิชาการอื่นๆเขียนขึ้น- วิทยานิพนธ์   คือ งานค้นคว้าวิจัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทขึ้นไป- งานวิจัยทางประวัติศาสตร์  คือ งานศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ของนักวิชาการ

 อินเตอร์เน็ค

 

 2.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

แบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลักฐานทางโบราณคดี (Archaeological source) หลักฐานทางด้านศิลปกรรมหลักฐานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้านหลักฐานประเภทคำบอกเล่าหลักฐานประเภทโสตทัศน์  

1. หลักฐานทางโบราณคดี (Archaeological source) คือ ร่องรอยที่เป็นวัตถุที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีต เป็นสิ่งที่มนุษย์โบราณสร้างไว้หรือทิ้งไว้ นักโบราณคดี (Archaeologist) เป็นผู้สำรวจขุดค้นหลักฐานประเภทนี้มาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี แบ่งออกเป็น

2 ประเภทหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น  หลักฐานโบราณคดี

 

 

แหล่งโบราณคดีถ้ำผี หรือถ้ำผีแมน  ในเขตวนอุทยานถ้ำลอด อำเภอเมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน   

ภาชนะดินเผา จากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน  . อุดรธานี  

 

เบ้าดินเผา ใช้ใส่สำริดที่หลอมเหลว เทลงแม่พิมพ์ แหล่งโบราณคดีบ้านนาดี อำเภอหนองหาน

.อุดรธานี

 

 

แหล่งโบราณคดีถ้ำเบื้องแบบ             เครื่องถ้วยที่แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค  

อ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี                        อำเภอเมืองฯ จ. ลพบุรี  

 

หลักฐานโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เมืองนครปฐมโบราณ อำเภอเมืองฯ จ.นครปฐมเมืองอู่ทอง อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรีเมืองสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จ.สงขลา

 

พระเลี้ยมหรือนางพญาทรงบัลลังก์

เมืองหริภุญชัย อำเภอเมืองฯ    .ลำพูน  

ใบเสมาหิน เมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   

ตะเกียงโรมันสำริดแหล่งโบราณคดีพงตึกอำเภอท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  

2. หลักฐานทางด้านศิลปกรรม

 

ได้ทั้งในแง่โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เช่น  สถาปัตยกรรม พระบรมธาตุไชยา อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

  

ประติมากรรม พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

 

จิตรกรมฝาผนัง เตมียชาดกกุมาร  ตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์วัดพุทไธสวรรย์

 .พระนครศรีอยุธยา

 

 

3. หลักฐานทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และเพลงพื้นบ้าน

4. หลักฐานประเภทคำบอกเล่า 5. หลักฐานประเภทโสตทัศน์ 

edit @ 13 Jan 2009 21:51:27 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 13 Jan 2009 21:57:50 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 00:34:14 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 00:43:09 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 00:44:58 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 00:46:10 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 19:11:04 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 19:15:47 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

edit @ 15 Jan 2009 19:21:37 by วิจัยแบบบูรณาการ !!!!!!

Comment

Comment:

Tweet

 

#3 By (61.90.104.116|61.90.104.116) on 2014-07-02 21:02

wink  เกด

#2 By (1.179.154.41|1.179.154.41) on 2014-06-19 13:48

sad smile embarrassed question

#1 By (101.109.188.223|101.109.188.223) on 2014-05-26 20:03